Info

Alltid lika spännande

Halmstads Kammarkör är en kreativ och initiativrik kör med ett 20-tal damer och herrar. Vi har en bred repertoar med profan och sakral musik som spänner över det som sker mellan himmel och jord, från medeltid till nutid.

Kören ger i snitt åtta framträdanden om året. Ungefär vartannat år turnerar vi utomlands och har hittills gästat Schweiz, England, Tyskland, Polen, Frankrike, Italien, Skottland, Wales, Island och Danmark.

Vi samverkar vid vissa framföranden med instrumentalister och musikgrupper.

Always very exciting

Halmstad Chamber Choir is a creative and enterprising choir with about 20 singers, both females and males. We have an extensive repertoire with both profane and sacral music that covers everything that happens between heaven and earth, from medieval times to the present day.
The choir has on average eight concerts a year. About every other year we do a concert tour abroad. So far the choir has visited Poland, Switzerland, Germany, France and U.K.

Lite om vår historia

Kören har sitt ursprung i en grupp halländska sångare som 1982 samlades för att ge Magnificat av J. S. Bach. Sångarna kallade sig för Karl XI:s Kammarkör, helt enkelt för att de repeterade i Baptistkyrkan på Karl XI:s väg i Halmstad.

Kören fortsatte att sjunga under ledning av Olof Ernestam. Han efterträddes 1989 av Folke Alm och samtidigt bytte kören namn till Halmstads Kammarkör. Körledare sedan dess har varit Sofia Tchotoulidi, Per Henrik Johansson, Hans Johansson, Mats Reuter och nu Karin Andersson.

A little bit about our history

The choir originates from a group of local singers who in 1982 gathered to sing Bach´s Magnificat. The singers called themselves “Karl XI´s Chamber Choir”, simply because they rehearsed at the Baptist church on Karl XI´s road in Halmstad.

The choir continued to sing under the direction of Olof Ernestam. He was succeeded in 1989 by Folke Alm and at the same time the choir changed name to Halmstad chamber choir. Since then the conducters have been Sofia Tchotoulidi, Per Henrik Johansson, Hans Johansson, Mats Reuter and as from 2022 Karin Andersson.